Autina Budget Finance

Veel gestelde vragen over onze diensten

Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. De taken van de bewindvoerder tijdens het bewind zijn; een goede administratie voeren door de rekeningen te betalen, voorzieningen aanvragen waarop een cliënt recht heeft zoals bijzonder bijstand, kwijtschelding en administratieve ondersteuning bieden bij een aanvraag voor een uitkering. Ieder jaar dient er rekening & verantwoording te worden gemaakt voor de kantonrechter, bij beëindiging van het bewind een eindverantwoording.

Wat behoort niet standaard tot de taken van de bewindvoerder?

Het regelen van schulden
Belastingaangifte box 2 en 3.
Belastingaangifte met terugwerkend kracht over een periode van vijf jaar
Een zelfstandig onderneming
Het is mogelijk om deze zaken door ons uit te laten voeren. Hiervoor zullen wij het uurtarief van de bewindvoerder in rekening brengen.

Hoe kan ik inzicht krijgen in mijn financiële situatie?

Aurina Budget Finance werkt met het programma OnView. Dit is een overzichtelijk programma waar u op ieder gewenst moment kunt inloggen met uw persoonlijke inloggegevens om uw financiën te bekijken. Zo kunt u direct zien wat er betaald, gespaard en afgelost wordt maar u kunt hier ook uw budgetplan bekijken. Op verzoek kan Aurina Budget Finance dit overzicht, het budgetplan en een recent schuldenoverzicht per post aan u toesturen. Voor de handleiding verwijzen wij u naar onderstaand link: http://onview.nl/support/handleidingen/item/wat-is-mijn-onview

Wat gebeurt er met mijn schulden na de onderbewindstelling?

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. De schulden worden door ons geïnventariseerd. Indien er sprake blijkt te zijn van een problematisch schuldsituatie zullen wij u doorverwijzen naar een gecertificeerde schuldhulpverleningsinstelling die aangesloten is bij de NVVK. Wij helpen u dan met uw aanvraag en bieden administratieve ondersteuning bij de aanvraagprocedure. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als u geen beroep kan doen op het minnelijk traject voor schuldhulpverlening. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten.

Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

Beschermingsbewind is vrijwillig. De bewindvoering kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U heeft voor de onder bewindstelling een reden gemeld aan de rechter. Als u het bewind wilt beëindigen zal de rechter altijd willen weten of de reden voor het bewind inmiddels is opgelost. Het kan zijn dat na verloop van tijd inderdaad deze reden niet meer bestaat. In dat geval geven wij zondermeer toestemming om het bewind te beëindigen.
Verder eindigt het bewind van rechtswege:
als de cliënt overlijdt.
als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.
als de algemene voorwaarden van de bewindvoering niet worden nagekomen.

Wat kan ik doen bij klachten?

Voor klachten verwijzen wij u naar ons klachtenreglement.